KAMARAERDEI CURLING CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kamaraerdei Curling Club üzemeltetője a Curling Sport és Rendezvényszervező Kft (1112 Bp. Kamaraerdei út 12-14., cégjegyzékszám:  01-09-342134).

A curling klub felügyeleti szerve: Bp. XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ipar-kereskedelmi Osztálya (Bp. XI. kerület, Bocskai út 39-41., és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapesti Igazgatósága (1052 Budapest, Városháza utca 7.).

Curling klub általános nyitvatartási ideje:

Hétköznap:     09.00 – 23.00 óráig

Hétvégén:       10.00 – 23.00 óráig

 A nyitvatartási időtől a klub vezetőjének hozzájárulásával alkalmanként eltérhet, egyedi bérlés, edzőtábor, verseny, illetve rendezvény esetén.

 • A létesítmény bérlői és látogatói kötelesek a klub állagát és tisztaságát megőrizni!
 • A fedett létesítmény egész területén tilos a dohányzás!
 • A létesítmény területén fényképezni illetve filmet forgatni csak az üzemeltető hozzájárulásával lehet. A hozzájárulás kérése illetve megadása történhet szóban is. Az üzemeltető jogosult a hozzájárulás megtagadására, ha az, az idevonatkozó jogszabályok alapján indokolt.
 • Létesítmény területén nem a helyi büfében vásárolt ételt és italt a klub jelenlévő munkatársának engedélyével lehet csak fogyasztani.
 • A pályára ételt, szeszesitalt illetve üvegben vagy pohárban bármilyen folyadékot bevinni tilos!
 • Curling verseny esetén a pályán lévő játékosok az üvegfal előtt lévő gumiszőnyegen (nem a jégfelületen) nem szeszes italt (kizárólag műanyag flakonból, vagy termoszból) fogyaszthatnak.
 • A pályára csak tiszta, lemosott talpú sportcipőben lehet bemenni!
 • A jégen használt curling vagy sportcipőben a szabad területre kimenni nem szabad.   A jégen használt lábbelik talpát rendszeresen tisztítsák, mossák le.
 • Az üzemeltető a bérlők részére a játékhoz szükséges eszközöket (curling kő, seprű, csúszótalp, stb.) biztosítja, amelynek használati költségét a bérleti díj tartalmazza.
 • Az üzemeltető a bérlők gondatlanságból, felkészületlenségből vagy véletlenszerűen bekövetkező esetleges sérülésekért, anyagi károkért felelősséget nem vállal.
 • A szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett károkat a vétkes köteles a károsult számára megtéríteni.
 • Amennyiben az üzemeltető úgy látja, hogy a bérlő a pályán folytatott viselkedésével (ittas állapot, házirend illetve a sportág szabályainak sértő be nem tartása, mások számára sértő magatartás, stb.), játékával veszélyezteti saját illetve az üzemeltető személyes vagy vagyoni biztonságát, lehívhatja az érintett személyt, vagy akár az egész bérlői kört a jégről. A bérlő ebben az esetben is köteles az esedékes teljes bérleti díjat megtéríteni, illetve számára bérleti díj visszafizetés nem jár.
 • Az üzemeltető kezdők részére a curling pálya használatát oktatók, edzők igénybevételéhez, közreműködéséhez köti.
 • Az öltözőben hagyott tárgyakért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
 • Az öltözőben lévő öltözőszekrényeken kívül ruházatot és egyéb eszközöket több napon át tárolni tilos! Ezért megkérjük a bérlőket, hogy a bérlési idő után vigyék magukkal vagyontárgyaikat, ruhájukat.
 • Az öltözőben szeszesitalt fogyasztani tilos!
 • A curling pálya aktuális bérleti díjait a létesítmény faliújságán elhelyezett ártáblázat illetve a curling klub hivatalos honlapján (www.bpcurlingclub.com) lévő árlista tartalmazza.
 • Az üzemeltető az esetleges árváltozást annak érvénybelépését megelőző minimum 30 nappal közzéteszi a curling klub faliújságán és hivatalos honlapján.
 • A curling klub állandó, kiemelt bérlői részére fix bérlési időt biztosíthat.
  • A fix bérlési időszak minden év szeptember 15. napjától a következő év májusának utolsó napjáig terjed.
  • Fix időpont előfoglalásával illetve az előző szezonban használt fix időpont megtartásával azok rendelkeznek, akik a megelőző szezonban a bérlési időszak végéig igénybe vették a pályát és annak alkalmankénti igénybevételét 3 esetnél többször nem mondták le. Amennyiben a pályalemondások száma meghaladja a 3 esetet, az üzemeltető nem köteles fenntartani a bérlőnek a fix bérlési időpontot.
  • A mennyiben a lemondás a 3 esetet meghaladja vagy a lemondás a pálya igénybevétele előtt kevesebb, mint 48 órával történt, úgy a pályát igénybevettnek kell tekinteni, azaz a pályahasználatot ki kell fizetni vagy a bérletből le kell vonni.
  • Az előző feltételnek megfelelő bérlők részére az üzemeltető az új szezon előtt augusztus 15-ig az addig bérelt idejük meghosszabbítására előfoglalási, lekötési lehetőséget biztosít.
  • Akik az előző feltételeknek nem feleltek meg, azoknak az előző szezonban használt fix idejét az üzemeltető új vagy már meglévő ügyfelei részére értékesítheti.
  • A fix bérlőkkel az üzemeltető az adott szezonra vonatkozó bérleti megállapodást köt.
  • A bérlet 1 csapatra vonatkozik, a fix edzés időpontjukat a csapat más részére nem ruházhatják át. A szabaddá vált fix bérleti idő és az egyébként is szabad időszakok bérbeadásával csak és kizárólag az üzemeltető rendelkezik.
  • A fix bérlők és időpontok táblázatát az üzemeltető faliújságán és hivatalos honlapján közzéteszi.
  • A fix időpont bérlése esetén a bérlő köteles előre kifizetni az általa használt pályák meghatározott bérleti díját.
  • Csak abban az esetben lehet kedvezményes bérletet vásárolni, ha előtt e a bérlő az összes pályatartozását kifizette. Ha a tartozás abból származik, hogy több órát vett igénybe a bérlő, mint ahány órára szól a bérlete, a többlet órákat normál óradíjban kell kiegyenlítenie..
  • Ha valamely bérlő bérletvásárlással rendezi bérleti díját, akkor az első igénybevétel előtt minimum 2 nappal meg kell vásárolnia az általa kiválasztott értékű bérletét.
  • Ha valamely bérlő bérletének egyenlege eléri a 10 ezer Forintos határt, köteles a soron következő bérleti ideje előtt minimum 2 nappal megvásárolnia következő bérletét.
  • Az előző pontokban tárgyalt fizetések történhetnek készpénzzel, bankkártyával vagy átutalással.
  • A bérlet csak akkor válik érvényessé, ha az esedékes összeg az üzemeltetőnek készpénzben vagy bankkártyával ki lett fizetve, vagy átutalás esetén az összeg az üzemeltető bankszámlájára megérkezett.
  • Az üzemeltető jogosult bérletvásárlás és előre fizetés esetén a bérlő részére árkedvezményt biztosítani. Ennek mértékét az aktuális díjtáblázat tartalmazza.
  • Fix bérlési időpont lemondása az aktuális időpont előtt legkésőbb 48 órával korábban történhet, kizárólag írásban az office@bpcurlingclub.hu emailcímre. Ennek elfogadásáról az üzemeltető visszaigazolást küld, szintén írásban.
  • Fix bérleti időpontot maximum 3 esetben, a fenti elvek alapján lehet lemondani.
  • Ugyancsak az office@bpcurlingclub.hu emailcímre küldött levélben történik bármilyen foglalás módosítása, időpont bérlése, amely csak a kérés visszaigazolása esetén lesz érvényes.
  • Az aktuális válogatott csapatok (női-, férfi, vegyes és senior csapatok, illetve vegyes-páros) fix időpont lemondása külön elbírálás alá esik.
  • A fix időpontot a bérlő akadályoztatása esetén maximum 3 esetben – az üzemeltető hozzájárulásával – átadhatja bérleti jogát más bérlőnek. Amennyiben MCSZ tagegyesületről van szó, és a fix bérleti időpont alkalmi átadása szakosztályon belül történik, az eseti módosítást bejelenteni nem szükséges.
 • A curling pálya előfoglalása történhet a helyszínen szóban, illetve vagy
  e-mailben. A bérlő köteles megadni az üzemeltető munkatársának saját nevét és telefonszámát. Összesen 2 órát meghaladó alkalmi bérlést írásban is meg kell erősítenie a bérlőnek az office@bpcurlingclub.com
  e-mail címre. Erről minden esetben visszaigazolást kap.
 • Alkalmilag lekötött (nem fix edzésidőpontként használt) pályafoglalás kötbér mentes lemondási határideje a használatbavétel időpontja előtt minimum 24 órával.
 • Az alkalmilag lekötött pályaigényt vagy a foglaláskor, vagy azt megelőzően minimum 1 nappal korábban a helyszínen készpénzben, vagy átutalással (az ehhez kapcsolódó adatokat az üzemeltető munkatársai a foglaláskor megadják) ki kell fizetni.
 • Alkalmi bérlőket is megilleti a kedvezményes bérlet vásárlás joga. Ebben az esetben is az előzőleg meghatározott, idevonatkozó szabályok az érvényesek.
 • Ha az alkalmi bérlés meghaladja a 10 órát a felek erről külön állapodnak meg.
 • Az üzemeltető a bérlő részére, annak bérlési idejének kezdetére a szakmai elvárásoknak megfelelő jégminőséget biztosítja. Ezt alól kivételt jelenthet, az üzemeltető részére fel nem róható külső tényező (áramszünet, áramkimaradás, jelentősebb műszaki hiba, különleges időjárási körülmény, stb.).
 • A bérlő köteles a pályát a bérlési idő lejárta előtt 5 perccel korábban az üzemeltető részére pálya előkészítés céljából átadni. Pl: Ha valakinek 19.00 órakor jár le a bérleti ideje, akkor 18 óra 55 percig el kell hagynia a játékteret.
 • Az üzemeltető fenntartja azon jogát, hogy kiemelt hazai és nemzetközi verseny megrendezése, illetve nagyobb volumenű alkalmi bérlést eredményező rendezvény alkalmával a fix vagy alkalmi bérlők foglalását ne vegye figyelembe. Ebbe a körbe tartozik a Magyar Curling Szövetség, illetve az üzemeltető adott szezonra vonatkozó eseménynaptárában meghirdetett versenyek, programok. Ezek az eseménynaptárak a szezon előtt, de legkésőbb az adott év augusztus 31-ig közzétételre kerülnek (faliújság, az üzemeltető hivatalos honlapja: www.bpcurlingclub.com). Nagyobb egyéb rendezvény esetén az üzemeltető közvetlenül tájékoztatja az érintett bérlőket. Ebben az esetben az üzemeltető minimum 7 nappal korábban köteles tájékoztatni az érintett bérlőt, bérlőket az igénybevétel korlátozásáról.
 • Létesítményhez tartozó külső parkoló részen úgy kell parkolni, hogy az mások közlekedési lehetőségét ne korlátozza.
 • A bejárati kapuk környékét szabadon kell hagyni!
 • A belső fa kerítés mellett lévő aszfaltos úton parkolni tilos!
 • A létesítményhez tartozó területen tüzet rakni csak az üzemeltető engedélyével és az idevonatkozó jogszabályok és rendeletek betartásával lehet!
 • A curling klub bérlői illetve a létesítményt használó sportolók kötelesek a pálya működési szabályzatát betartani!

Budapest, 2021. augusztus 1.

                                                              Curling Sport és Rendezvényszervező Kft.
vezetése