1. Ez a szabályzat a Kamaraerdei Curling Club Működési Szabályzatának kiegészítő része, amely kifejezetten a 18 éven aluli kezdő-, és haladó gyerek, illetve kezdő felnőtt curling bérlők, játékosok pályabérlési, pálya igénybevételi lehetőségét szabályozza.
 2. Hatálya kiterjed az 1. pontban meghatározott bérlői, használói körre, akik akár egyénileg, akár csoportosan, bármilyen szervezési keretek között igénybe kívánják venni a Kamaraerdei Curling Club sportszolgáltatását, illetve használni szeretnék a létesítmény jégfelületét.
 3. A szabályzat elkészítésének és alkalmazásának célja, hogy ezzel szabályozott keretek között elősegítsük bérlőink, vendégeink szakszerű kiszolgálását, képzését, oktatását, csökkentsük a balesetveszély lehetőségét, javítsuk a létesítmény eszközeinek, sporteszközeinek állagmegóvását, és nem utolsó sorban biztosítsuk a sportág elméleti és gyakorlati ismereteinek megfelelő szintű elsajátításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
 4. Curling oktatáson, edzésen legkorábban 7 éves kortól lehet részt venni.
 5. Szolgáltatásunk igénybevételéhez minden esetben a bérlőtől, vagy annak képviselőjétől írásos megrendelőre van szükség. A megrendelésnek tartalmaznia kell:
  1. az igénybevétel időpontját,
  1. résztvevők korosztályát (9 éven aluliak, 9-14, 14-19, 19-21, vagy 21 éven felüliek)
  1. résztvevők hozzávetőleges számát (10 fő alatt, 10-16 fő között, 16-30 fő között)
  1. diák illetve gyerek csoport esetén a kísérő pedagógusok, szülők, felnőttek várható számát,
  1. amennyiben nem a curling klub biztosítja az oktatót, oktatókat, edzőt, akkor a képzést vezető, és a további edzők, oktatók nevét.
 6. Cégünk a megküldött vagy kézhez kapott megrendelő alapján legkésőbb 48 órán belül írásos visszaigazolást küld a megrendelőnek. Ez a dokumentum tartalmazza a bérléssel kapcsolatos fontosabb információkat, tudnivalókat, pénzügyi feltételeket, esetleg kifogásokat, módosítási javaslatokat.
 7. Egy sávon (sheet-en) maximum 12 résztvevő tartózkodhat. Ebbe a létszámba nem tartozik bele az oktató vagy edző.
 8. Gyerekek esetén maximum 6, felnőttek esetén maximum 8 főnként minimum 1 oktatónak, edzőnek kell a foglalkozást vezetnie.
 9. Az 1. illetve 2. pontban meghatározott bérlői kört csak olyan személyek oktathatják, akik megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkeznek.

Elfogadott képzési formák, vizsgák:

 • WCF curling instruktor-, illetve edzőképzés
 • szakirányú OKJ-s curling edzőképzés
 • Magyar Curling Szövetség által szervezett és akkreditált curling instruktor, illetve oktatóképzés

Az oktatást végző személy vagy személyek kilétét a Kamaraerdei Curling Clubot üzemeltető Első Magyar Curling Kft ügyvezetőjével legkésőbb az esemény előtt írásban egyeztetni, jóváhagyatni kell.

 1. A curling program során a szakszerűség, a sportági szabályok, a szükséges balesetvédelmi és vagyonvédelmi előírások betartásáért az oktatók a felelősek.
 2. Teljesen kezdő, a sportágat először kipróbáló személyek esetén a „jégrelépést” megelőzően a felelős oktató egyéni vagy csoportos elméleti képzést kell, hogy tartson minden résztvevő számára. Az előadása során beszélnie kell a sportág szabályrendszeréről, a jég, valamint a curling eszközök használatának és állagmegóvásának szabályairól, a veszélyforrásokról, illetve azok kezeléséről, a pályán történő viselkedési normákról.
 3. Az első alkalommal pályára lévő személyekkel (14 éven aluli gyerekek esetén valamelyik szülőjével, vagy gondviselőjével) az erre a célra rendszeresített egyéni felelősségi nyilatkozatot kell aláíratni. Ezt a dokumentumot a curling klubban 3 évig meg kell őrizni.
 4. A képzés illetve a program során törekedni kell a jégfelület illetve eszközök, sportfelszerelések állagmegóvására.
 5. Szándékos vagy gondatlanságból eredő károkozást meg kell téríteni. Erről jegyzőkönyvet kell felvenni.
 6. Esetlegesen bekövetkező személyi sérüléssel járó baleset esetén sürgősen értesíteni kell a mentőket (telefonszám: 104), megadva a sérült állapotát, sérülésével kapcsolatos főbb információkat, a curling klub megközelíthetőségét.
 7. Személyi sérülés esetén baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni. Az erre rendszeresített nyomtatvány a curling klub irodájában található.
 8. Ezen szabályzat betartatásáért az ügyvezető, távollétében a szolgálatot teljesítő jégmester a felelős.
 9. A szabályzat megtalálható a Kamaraerdei Curling Klub faliújságán illetve a www.bpcurlingclub.hu honlapon.

A szabályzat hatálybalépésének időpontja 2016. május 05.

Budapest, 2019. szeptember 1.

Rókusfalvy András sk.

ügyvezető